Zasady i warunki

Zasady i warunki

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy ogniw akumulatorowych, modułów akumulatorowych, systemów akumulatorowych, systemów testowania/programowania i/lub całych systemów przetwornic elektrycznych Avantis Energy („Wykonawca”).

1. Oferta i zawarcie umowy

1.1

Poniższe angielskojęzyczne Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej również „Warunkami Sprzedaży”) Avantis Energy mają wyłączne zastosowanie do wszystkich ofert i zamówień. Oferty kontrahenta mogą ulec zmianie. Złożone zamówienia stają się wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez kontrahenta.

1.2

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają wyłączne zastosowanie; Wykonawca nie uznaje żadnych warunków Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Warunków Sprzedaży, chyba że wyraźnie zgodził się na ich ważność na piśmie. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają również zastosowanie, jeżeli Wykonawca realizuje dostawę do Klienta bez zastrzeżeń, wiedząc o warunkach Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Warunków Sprzedaży.

1.3

Wykonawca zachowuje prawo własności oraz, w zakresie objętym prawami autorskimi, prawa autorskie do ilustracji, kosztorysów, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Klient wymaga wyraźnej uprzedniej zgody wykonawcy przed przekazaniem ich osobom trzecim.

1.4

Indywidualne umowy zawierane z Klientem w indywidualnych przypadkach (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. Decydujące znaczenie dla treści takich porozumień ma pisemna umowa lub pisemne potwierdzenie kontrahenta.

1.5

Istotne prawnie oświadczenia i powiadomienia składane Wykonawcy przez Klienta po zawarciu umowy (np. wyznaczanie terminów, przypomnienia, oświadczenia o odstąpieniu od umowy) wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

1.6

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie wyłącznie do transakcji handlowych z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego zgodnie z art. 6:235 holenderskiego kodeksu cywilnego (BW).

2. Price and payment

2.1

Ceny są cenami loco zakład wykonawcy, z wyłączeniem opakowania; będzie ono fakturowane oddzielnie. Podatek VAT zostanie naliczony dodatkowo.

2.2

O ile nie uzgodniono inaczej, płatność ceny zakupu zostanie dokonana gotówką najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez żadnych rabatów.

2.3

W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności lub jeśli Wykonawca dowie się po zawarciu umowy, że roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu braku zdolności płatniczej Klienta, Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zaległych dostaw i usług wyłącznie za zaliczką lub złożeniem zabezpieczenia.

2.4

Zatrzymanie płatności lub kompensata z roszczeniami Zleceniodawcy, które są kwestionowane przez Zleceniobiorcę, nie zostały uznane i nie zostały prawnie ustalone, jest wykluczone.

3. Delivery time

3.1

Rozpoczęcie uzgodnionego okresu dostawy jest uzależnione od wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych i handlowych. Okres dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił zakład Wykonawcy lub Klient został powiadomiony o gotowości do wysyłki przed upływem okresu dostawy.

3.2

Zgodność z terminem dostawy jest uzależniona od prawidłowej i terminowej dostawy do nas; wykonawca poinformuje nas jak najszybciej o wszelkich opóźnieniach, które staną się widoczne.

3.3

W przypadku sporów zbiorowych i wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, na które wykonawca nie ma wpływu, termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Dotyczy to również sytuacji, gdy przeszkody powstały w trakcie już istniejącego opóźnienia.

3.4

Jeżeli Klient poniesie szkodę z powodu opóźnienia, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, w szczególności w przypadku ustalonego terminu dostawy uzgodnionego z Wykonawcą, Klient będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania. W przypadku niewielkiego zaniedbania, takie odszkodowanie wyniesie 0,25% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 2,5% częściowego lub całkowitego zamówienia netto, które nie zostało dostarczone na czas z powodu opóźnienia. Niezależnie od dalszych roszczeń zgodnie z punktem 7.5, wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie z tytułu zawinionego opóźnienia w przypadku lekkiego zaniedbania są wykluczone.

3.5

Jeśli wysyłka zostanie opóźniona w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, Klient zostanie obciążony kosztami magazynowania poniesionymi przez osoby trzecie oraz, w przypadku magazynowania w siedzibie Wykonawcy, 0,25% kwoty faktury miesięcznie od 14 dnia, licząc od dnia powiadomienia o gotowości do wysyłki.

3.6

Kontrahent jest uprawniony do pozbycia się przedmiotu dostawy w inny sposób po udzieleniu bezowocnego przedłużenia terminu i do zapewnienia klientowi rozsądnego przedłużenia terminu.

3.7

Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wypełnienia zobowiązania Klienta wynikającego z umowy kupna.

4. Transfer of risk and acceptance of the delivery item

4.1

Ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub odbiorcy lub w przypadku transportu środkami transportu Zleceniobiorcy, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez przedmiot dostawy zakładu Zleceniobiorcy. Na pisemne żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ubezpieczy ładunek na koszt Zleceniodawcy od uszkodzenia, transportu, pożaru i wody.

4.2

Jeśli wysyłka zostanie opóźniona w wyniku okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta od dnia gotowości do wysyłki. Na pisemne żądanie klienta wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dostawy przed uszkodzeniem. Koszty ponosi klient.

4.3

Dostarczone przedmioty są odbierane przez zleceniodawcę, o ile nie mają żadnych istotnych wad, bez uszczerbku dla praw wynikających z punktu 7 niniejszych warunków sprzedaży.

4.4

Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

5. Retention of title

5.1

Wykonawca zachowuje prawo własności zakupionego przedmiotu do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających z umowy dostawy. W przypadku postępowania niezgodnego z umową ze strony Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Wykonawca jest uprawniony do odebrania zakupionego przedmiotu. Odebranie przedmiotu sprzedaży przez Wykonawcę stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży wykonawca jest uprawniony do jego realizacji; wpływy z realizacji zostaną potrącone z zobowiązaniami klienta – pomniejszonymi o uzasadnione koszty realizacji.

5.2

Klient jest zobowiązany do traktowania przedmiotu zakupu z należytą starannością; w szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia go odpowiednio do wartości odtworzeniowej od pożaru, szkód spowodowanych przez wodę i kradzieży na własny koszt. W zakresie, w jakim wymagane są prace konserwacyjne i kontrolne, klient musi przeprowadzić je w odpowiednim czasie na własny koszt.

5.3

W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, Klient niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie. Klient nie może zastawić przedmiotu sprzedaży ani przenieść go na osoby trzecie jako zabezpieczenie.

5.4

Wykonawca zwolni zabezpieczenia, do których jest uprawniony, na żądanie Klienta w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczenia.
roszczenia, które mają być zabezpieczone o więcej niż 10 %; wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, spoczywa na wykonawcy.

6. Liability for defects in the delivery

6.1

Wszystkie te części zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie według rozsądnego uznania Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyboru Wykonawcy, jeżeli zostaną uznane za wadliwe w ciągu 12 miesięcy od dostawy w wyniku okoliczności zaistniałych przed przeniesieniem ryzyka. Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie o wykryciu takich wad.
Roszczenia z tytułu wad – niezależnie od podstawy prawnej – ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Nie ma to zastosowania w przypadku wad budynku lub elementów budynku, które spowodowały istotną wadę. W odstępstwie od zdania 3 terminy ustawowe obowiązują również w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt, a także w przypadku umyślnego lub oszukańczego działania, w przypadku regresu korporacyjnego, a także w innych przypadkach zgodnie z punktem 7.5. Wymienione części stają się własnością Wykonawcy.

6.2

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane następującymi przyczynami:

 • Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie
 • Wadliwa instalacja lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie
 • W przypadku nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z przedmiotem dostawy, w szczególności w odniesieniu do
  w szczególności w odniesieniu do niniejszej instrukcji obsługi.
 • instrukcji obsługi
 • W przypadku nadmiernego obciążenia i
 • W przypadku użycia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych i zamiennych.
6.3

Po konsultacji z Wykonawcą Klient zapewni Wykonawcy niezbędny czas i możliwość przeprowadzenia wszelkich napraw i dostaw zastępczych uznanych przez Wykonawcę za konieczne według jego uzasadnionego uznania; w przeciwnym razie Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności za wady. Jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa operacyjnego, o których wykonawca musi zostać niezwłocznie poinformowany, lub jeśli wykonawca zalega z usunięciem wady, klient ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia osobom trzecim oraz do żądania od wykonawcy uzasadnionej rekompensaty za poniesione koszty.

6.4

Z bezpośrednich kosztów wynikających z naprawy lub dostawy zastępczej, wykonawca poniesie koszty części zastępczej, w tym koszty wysyłki, a także uzasadnione koszty demontażu i instalacji, pod warunkiem, że reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną.

6.5

Wszelkie niewłaściwe modyfikacje lub prace naprawcze przeprowadzone przez Klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy powodują utratę wszelkiej odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

6.6

Używane przedmioty dostawy są sprzedawane z wyłączeniem odpowiedzialności za wady materiałowe. Wyłączenie to nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych wynikających z odpowiedzialności za wady materiałowe, które opierają się na rażącym zaniedbaniu lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez wykonawcę oraz w przypadku uszkodzenia życia, ciała i zdrowia.

6.7

Dalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samym przedmiocie dostawy, przysługują wyłącznie w przypadkach określonych w punkcie 7.5 niniejszych warunków sprzedaży.

6.8

O ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie realizował swoje dostawy w Niemczech w sposób wolny od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich. Jeżeli mimo to dojdzie do naruszenia praw własności, zleceniobiorca uzyska odpowiednie prawo użytkowania od osoby trzeciej lub zmodyfikuje przedmiot dostawy w taki sposób, aby nie dochodziło już do naruszenia praw własności. O ile nie jest to możliwe dla wykonawcy na rozsądnych i akceptowalnych warunkach, zarówno klient, jak i wykonawca są uprawnieni do odstąpienia od umowy.

6.9

We wszystkich innych aspektach postanowienia niniejszego punktu 6 stosuje się odpowiednio w przypadku wad prawnych, przy czym roszczenia Klienta istnieją tylko wtedy, gdy Klient niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach dochodzonych przez osoby trzecie, ani bezpośrednio, ani pośrednio nie uzna domniemanego naruszenia, Wykonawca zachowuje wszelkie możliwości obrony bez ograniczeń, naruszenie praw nie wynika z faktu, że Klient zmodyfikował przedmiot dostawy lub wykorzystał go w sposób niezgodny z umową lub wada prawna wynika z instrukcji Klienta.

7. Rights of the Client to Withdrawal or Reduction and Other Liability of the Contractor

7.1

Klient może odstąpić od umowy, jeżeli całkowite wykonanie przeniesienia ryzyka ostatecznie stanie się niemożliwe dla Wykonawcy. To samo ma zastosowanie w przypadku niezdolności do pracy po stronie wykonawcy. Klient może również odstąpić od umowy, jeżeli w przypadku zamówienia podobnych przedmiotów wykonanie części dostawy staje się niemożliwe pod względem ilościowym, a klient ma uzasadniony interes w odmowie częściowej dostawy. W przeciwnym razie klient może odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie.

7.2

W przypadku opóźnienia w dostawie w rozumieniu punktu 3 niniejszych Warunków Sprzedaży, a Klient wyznaczy Wykonawcy zalegającemu z płatnością rozsądny termin dodatkowy, a jeśli termin dodatkowy nie zostanie dotrzymany, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

7.3

Jeśli niemożność wystąpi podczas opóźnienia w odbiorze lub z winy Klienta, Klient pozostaje zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

7.4

Klientowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca dopuści do bezowocnego upływu rozsądnego terminu dodatkowego przyznanego mu na późniejsze usunięcie wady w rozumieniu niniejszych Warunków Sprzedaży. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy ma również zastosowanie w innych przypadkach niepowodzenia naprawy lub dostawy zastępczej przez Wykonawcę.

7.5

Dalsze roszczenia o odszkodowanie za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody, które nie wystąpiły w przedmiocie dostawy, istnieją tylko w następujących przypadkach

 • w przypadku działania umyślnego,
 • w przypadku rażącego zaniedbania ze strony właściciela / organów wykonawczych lub pracowników wyższego szczebla,
 • w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
 • w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, o ile osiągnięcie celu umowy jest zagrożone, w odniesieniu do przewidywalnej szkody typowej dla umowy,
 • w przypadkach, w których istnieje odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt za wady przedmiotu dostawy, za obrażenia ciała lub szkody majątkowe w przedmiotach używanych prywatnie,
 • w przypadku wad, które zostały podstępnie zatajone,
 • w ramach zobowiązania gwarancyjnego.

Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone.

8. Liability for collateral duties

Jeżeli z winy Wykonawcy przedmiot dostawy nie może być użytkowany przez Klienta zgodnie z umową w wyniku zaniechania lub wadliwego wykonania sugestii i konsultacji przed lub po zawarciu umowy, jak również innych umownych zobowiązań dodatkowych – w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu dostawy – postanowienia punktów 6 i 7 niniejszych Warunków Sprzedaży stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem dalszych roszczeń Klienta.

9. Place of performance, place of jurisdiction and final provisions

9.1

Miejscem wykonania umowy i wyłącznym miejscem jurysdykcji – również dla powództw w postępowaniach dotyczących dokumentów i weksli – jest główne miejsce prowadzenia działalności przez Wykonawcę dla obu stron oraz dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, jeżeli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

9.2

Nie zawarto żadnych dodatkowych umów; zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również przypadku anulowania niniejszej umowy w formie pisemnej.

9.3

Prawo holenderskie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

"Ekspert w dziedzinie baterii litowych Avantis Energy"

Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. "Odkryj najwyższej klasy usługi inżynierii projektowej w celu zwiększenia wydajności i zwrotu z inwestycji. Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przeniosą Twoje operacje na wyższy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!"

Skontaktuj się z nami