Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor batterijcellen, batterijmodules, batterijsystemen, testen/programmeersystemen, en/of volledige elektrische converter systems van Avantis Energy (“Aannemer”)

1. Aanbod en afsluiten van het contract

1.1

Op alle offertes en bestellingen zijn uitsluitend de volgende Nederlandse Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna ook “Verkoopvoorwaarden” genoemd) van Avantis Energy van toepassing.
De offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De geplaatste opdrachten worden pas bindend na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer.

1.2

Uitsluitend de navolgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; voorwaarden van Opdrachtgever die strijdig zijn met of afwijken van deze Verkoopvoorwaarden worden door Opdrachtnemer niet erkend, tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtnemer de levering aan de opdrachtgever zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever.

1.3

De opdrachtnemer behoudt het eigendom en, voor zover auteursrechtelijk beschermd, het auteursrecht van illustraties, kostenramingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten. De opdrachtgever heeft de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer nodig alvorens deze aan derden door te geven.

1.4

Individuele afspraken die in individuele gevallen met de opdrachtgever worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang boven deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijk contract of de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bepalend.

1.5

Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moeten worden gedaan na het afsluiten van het contract (bijv. het stellen van termijnen, herinneringen, verklaringen van herroeping) moeten schriftelijk worden gedaan om effectief te zijn.

1.6

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op zakelijke transacties met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk speciaal fonds volgens artikel 6:235 van het Burgerlijk Wetboek van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW).

2. Prijs en betaling

2.1

De prijzen zijn af fabriek van de aannemer, exclusief verpakking; deze wordt afzonderlijk gefactureerd. Belasting over de toegevoegde waarde wordt extra in rekening gebracht.

2.2

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de koopprijs contant te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting.

2.3

In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of indien de opdrachtnemer na het sluiten van het contract bemerkt dat de aanspraak op betaling door de betalingsonmacht van de opdrachtgever in gevaar komt, is de opdrachtnemer slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling gerechtigd tot het verrichten van de nog uit te voeren leveringen en diensten.

2.4

Het inhouden van betalingen of het verrekenen met vorderingen van de Opdrachtgever die door de Opdrachtnemer worden betwist, niet worden erkend en niet rechtsgeldig zijn vastgesteld, is uitgesloten.

3. Levertijd

3.1

De aanvang van de overeengekomen leveringstermijn is afhankelijk van de opheldering van alle technische en commerciële vragen. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd wanneer het leveringsvoorwerp de fabriek van de opdrachtnemer heeft verlaten of de opdrachtgever bij het verstrijken van de leveringstermijn in kennis is gesteld van zijn verzendgereedheid.

3.2

Naleving van de levertijd is afhankelijk van een juiste en tijdige levering aan ons; de opdrachtnemer zal ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van vertragingen die aan het licht komen.

3.3

Bij arbeidsconflicten en het optreden van onvoorziene belemmeringen waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Dit geldt ook als de belemmeringen zijn ontstaan tijdens een reeds bestaande vertraging.

3.4

Indien de opdrachtgever schade lijdt door een vertraging waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, in het bijzonder bij een met de opdrachtnemer overeengekomen vaste leveringsdatum, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding. In geval van lichte nalatigheid bedraagt deze schadevergoeding 0,25% voor elke volle week vertraging, maar in totaal niet meer dan 2,5% van de gedeeltelijke of totale netto-opdracht die door de vertraging niet op tijd is geleverd. Niettegenstaande de verdere aanspraken volgens paragraaf 7.5, zijn alle verdere aanspraken op schadevergoeding wegens verwijtbare vertraging in geval van lichte nalatigheid uitgesloten.

3.5

Indien de verzending wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, worden de door derden gemaakte opslagkosten en, in geval van opslag bij de Opdrachtnemer, 0,25% van het factuurbedrag per maand vanaf de 14e dag, gerekend vanaf de dag van kennisgeving van gereedheid voor verzending, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.6

Opdrachtnemer heeft het recht om na het verlenen van vergeefse verlenging van de termijn op andere wijze over het leveringsvoorwerp te beschikken en aan opdrachtgever een redelijke verlenging van de termijn te verstrekken.

3.7

De naleving van de leveringstermijn is afhankelijk van de nakoming van de verplichting van de Klant uit hoofde van het koopcontract.

4. Risico-overgang en aanvaarding van het leveringsobject

4.1

Het risico gaat over op de opdrachtgever bij de overdracht van het leveringsobject aan de expediteur, vervoerder of inzamelaar of in geval van vervoer met vervoermiddelen van de opdrachtnemer, doch uiterlijk op het moment dat het leveringsobject het bedrijf van de opdrachtnemer verlaat.
Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de lading op kosten van de Opdrachtgever verzekeren tegen breuk, transport-, brand- en waterschade.

4.2

Indien de verzending wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op opdrachtgever vanaf de dag dat de verzending gereed is. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever is opdrachtnemer verplicht het geleverde te verzekeren tegen schade. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.3

Geleverde artikelen dienen door de opdrachtgever in ontvangst te worden genomen, mits deze geen noemenswaardige gebreken vertonen, onverminderd de rechten volgens artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden.

4.4

Deelleveringen zijn toegestaan voor zover dit redelijk is voor de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van het gekochte voor tot de ontvangst van alle betalingen van het leveringscontract. In geval van contractbreuk door de opdrachtgever, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de opdrachtnemer het recht om de gekochte zaak terug te nemen. De terugname van het verkochte voorwerp door de opdrachtnemer geldt als terugtrekking uit het contract. Na terugname is de opdrachtnemer gerechtigd het verkochte voorwerp te gelde te maken; de opbrengst van de te gelde gemaakte zaak wordt verrekend met de verplichtingen van de opdrachtgever
– onder aftrek van redelijke kosten van de te gelde gemaakte zaak.

5.2

De klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met het voorwerp van aankoop; in het bijzonder is hij verplicht om het op eigen kosten voldoende tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze op eigen kosten tijdig uit te voeren.

5.3

Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever mag het voorwerp van de verkoop niet verpanden of tot zekerheid aan derden overdragen.

5.4

Opdrachtnemer zal de hem toekomende zekerheden op verzoek van Opdrachtgever vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van het onderpand overtreft.
De zeker te stellen vorderingen voor meer dan 10 %; de keuze van de vrij te
geven zekerheden berust bij de contractant.

6. Aansprakelijkheid voor gebreken in de levering

6.1

Al deze onderdelen worden kosteloos gerepareerd of vervangen naar het redelijke oordeel van de Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtnemer de keuze heeft uit 12 maanden na levering als gevolg van een omstandigheid die zich vóór de risico- overgang heeft voorgedaan. De Opdrachtnemer dient onmiddellijk schriftelijk in kennis te worden gesteld van de ontdekking van dergelijke gebreken.
Claims voor gebreken – ongeacht de rechtsgrond – verjaren na 12 maanden. Dit geldt niet in het geval van gebreken aan een gebouw of aan zaken voor een gebouw en deze het materiële gebrek hebben veroorzaakt. In afwijking van zin 3 gelden de wettelijke termijnen ook bij vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet, bij opzettelijk of frauduleus gedrag, bij zakelijk verhaal en in andere gevallen volgens paragraaf 7.5. Vervangen onderdelen worden eigendom van de opdrachtnemer.

6.2

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door de
volgende oorzaken:

 • Ongeschikt of onjuist gebruik
 • Ondeugdelijke installatie of inbedrijfstelling door de klant of derden
 • In het geval van onjuiste of nalatige behandeling van het leveringsvoorwerp, in het bijzonder met betrekking tot deze gebruiksaanwijzing
 • Bij overmatige stress en
 • Als er ongeschikte bedrijfs- en vervangingsmaterialen worden gebruikt.
6.3

Na overleg met de opdrachtnemer dient de opdrachtgever de opdrachtnemer de nodige tijd en gelegenheid te geven om alle door de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk geachte reparaties en vervangende leveringen uit te voeren, anders is de opdrachtnemer van zijn aansprakelijkheid voor gebreken ontheven. Slechts in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid, waarvan de opdrachtnemer onmiddellijk in kennis moet worden gesteld, of indien de opdrachtnemer met het verhelpen van het gebrek in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht het gebrek zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen en van de opdrachtnemer een redelijke vergoeding voor zijn kosten te verlangen.

6.4

Van de directe kosten die voortvloeien uit de reparatie of vervangende levering komen de kosten van het vervangende onderdeel, inclusief verzendkosten, alsmede de redelijke kosten van verwijdering en installatie voor rekening van opdrachtnemer, mits de klacht gegrond is te verklaren.

6.5

Door Opdrachtgever of derden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer aangebrachte oneigenlijke wijzigingen of herstelwerkzaamheden vervallen elke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

6.6

Gebruikte leveringsvoorwerpen worden verkocht onder uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Deze uitsluiting geldt niet voor schadeclaims die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor materiële gebreken die gebaseerd zijn op grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door de opdrachtnemer en in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

6.7

Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, bestaan alleen in de gevallen volgens artikel 7.5 van deze Verkoopvoorwaarden.

6.8

Voor zover niets anders is overeengekomen, zal de opdrachtnemer zijn leveringen in Duitsland vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden uitvoeren. Mocht er desondanks sprake zijn van een inbreuk op eigendomsrechten, dan zal hij ofwel een overeenkomstig gebruiksrecht van de derde verwerven ofwel het leveringsvoorwerp zodanig wijzigen dat er geen sprake meer is van een inbreuk op eigendomsrechten. Voor zover dit voor de opdrachtnemer niet tegen redelijke en aanvaardbare voorwaarden mogelijk is, hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer het recht om zich uit het contract terug te trekken.

6.9

Voor het overige zijn de bepalingen van dit artikel 6 van overeenkomstige toepassing in geval van eigendomsgebreken, waarbij aanspraken van de opdrachtgever slechts bestaan indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stelt van aanspraken van derden, een beweerde inbreuk noch direct noch indirect erkent, de opdrachtnemer zich alle verweermogelijkheden zonder beperking voorbehoudt, de inbreuk op rechten niet te wijten is aan het feit dat de opdrachtgever het leveringsvoorwerp heeft gewijzigd of gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met het contract of het eigendomsgebrek te wijten is aan een instructie van de opdrachtgever.

7. Rechten van de opdrachtgever op herroeping of vermindering en andere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

7.1

De opdrachtgever kan zich uit het contract terugtrekken als de volledige uitvoering van de risico-overdracht voor de opdrachtnemer uiteindelijk onmogelijk wordt. Hetzelfde geldt in geval van onbekwaamheid van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kan ook van het contract afzien als bij een bestelling van gelijksoortige artikelen de uitvoering van een deel van de levering kwantitatief onmogelijk wordt en de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft om een deellevering te weigeren. Als dit niet het geval is, kan de opdrachtgever de tegenprestatie dienovereenkomstig verminderen.

7.2

Indien er sprake is van een vertraging in de levering in de zin van artikel 3 van deze Verkoopvoorwaarden en de Opdrachtgever de in gebreke blijvende Opdrachtnemer een redelijke respijttermijn gunt en deze respijttermijn niet in acht wordt genomen, heeft de Opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.

7.3

Als de onmogelijkheid zich voordoet tijdens de vertraging in de aanvaarding of door de schuld van de Klant, blijft de Klant verplicht tot tegenprestatie.

7.4

De opdrachtgever heeft eveneens een herroepingsrecht indien de opdrachtnemer een hem gegunde redelijke termijn voor het alsnog nakomen van een gebrek in de zin van deze verkoopvoorwaarden vruchteloos laat verstrijken. Het herroepingsrecht van de opdrachtgever geldt ook in andere gevallen van het uitblijven van herstel of vervangende levering door de opdrachtnemer.

7.5

Verdere aanspraken op vergoeding van schade van welke aard dan ook, inclusief schade die niet is ontstaan aan het leveringsvoorwerp, bestaan alleen

 • in het geval van opzet,
 • in geval van grove nalatigheid van de eigenaar/uitvoerende organen of leidinggevende werknemers,
 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • in het geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, voor zover de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar komt, met betrekking tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract,
 • in gevallen waarin aansprakelijkheid wordt aanvaard volgens de productaansprakelijkheidswet voor gebreken in het leveringsvoorwerp, voor persoonlijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen,
 • in het geval van gebreken die op frauduleuze wijze werden verborgen,
 • in het kader van een garantieverplichting.

Verdere claims zijn uitgesloten.

8. Aansprakelijkheid voor bijkomende rechten

Indien door toedoen van de opdrachtnemer de geleverde zaak door de opdrachtgever niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt als gevolg van het niet of gebrekkig uitvoeren van suggesties en raadplegingen voor of na het sluiten van de overeenkomst alsmede andere contractuele nevenverplichtingen – in het bijzonder instructies voor bediening en onderhoud van de geleverde zaak – zijn de bepalingen van hoofdstuk 6 en 7
van deze verkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing, met uitsluiting van verdere aanspraken van de opdrachtgever.

9. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

9.1

De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor rechtsvorderingen inzake documenten en wissels – voor beide partijen en voor alle huidige en toekomstige vorderingen die uit de zakelijke relatie voortvloeien, is de hoofdvestiging van de opdrachtnemer indien de opdrachtgever een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.

9.2

Er zijn geen nevenafspraken gemaakt; wijzigingen in het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook in geval van annulering van deze schriftelijke vormovereenkomst.

9.3

Het recht van de Nederlanden is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Gepubliceerd: november 2023

"Avantis Energy Group Lithium batterij expert"

Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van producten van hoge kwaliteit, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. Kwaliteitsgarantie is een hoeksteen van onze activiteiten. We voeren onafhankelijke inspecties uit inspecties uit, zodat alle producten aan de hoogste normen voldoen. Bovendien positioneert onze concurrerende prijsstrategie, ondersteund door volume-effecten en flexibele betalingsvoorwaarden, onze partners op een kosteneffectieve manier voor succes.

Neem contact op